Article

4 นิสัยจำเป็นสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่

การเกิดขึ้นของสิ่งใหม่ตลอดเวลาในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้องค์กรต่างๆ มีความคาดหวังให้บุคลากรมีความรู้และทักษะใหม่ เพื่อพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งกระตุ้นให้คนวัยทำงานอย่างเราต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ตลอดเวลา

Self-learning (การเรียนรู้ด้วยตนเอง)

การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-learning) สำคัญอย่างไร

ในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงมากมายและรวดเร็ว ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ สังคม และด้านอื่นๆ และมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง โดยที่เราไม่อาจจินตฟนาการได้ว่าภาพในอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไร การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นำมาซึ่งสิ่งใหม่ ที่เป็นแรงกระตุ้นหรืออาจถึงขั้นสร้างแรงกดดันให้เราต้องเรียนรู้พัฒนา

Learning Agility

ข้อมูลข่าวสารที่หลั่งไหลอย่างไม่หยุดยั้ง รวมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในยุคปัจจุบัน ทำให้เราไม่สามารถหยุดนิ่งอยู่กับที่ แต่มีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตัวเชิงรุก เพื่อพาตนเองไปยังแหล่งข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ และนำความรู้เหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการจะทำเช่นนั้นได้ ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่า Learning Agility อันเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับวิธีการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน

Collaborative Leadership (ภาวะผู้นำที่ส่งเสริมความร่วมมือ)

ภาวะผู้นำ หรือ Leadership หมายถึง ความสามารถด้านอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่มเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย ใช้กระบวนการสั่งการ การมีอิทธิพลต่อผู้อื่น การมีปฏิสัมพันธ์ โดยการถ่ายทอดแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ ทฤษฎีภาวะผู้นำถูกนำเสนอไว้หลากหลายรูปแบบ ตามแนวคิดของนักทฤษฎีนั้นๆ ตามปัจจัยที่แตกต่างกัน ทั้งที่แบ่งตามสไตล์การนำ หรือแบ่งตามลักษณะการทำงานร่วมกับผู้ตาม

ความร่วมมือแบบยืดหยุ่น Stretch Collaboration

เดิมทีเราอาจจะมองว่า Collaboration นั้นคือการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ต้องมีความคิดเหมือนกัน เดินหน้าไปทิศทางเดียวกัน และจำเป็นต้องเห็นพ้องต้องกัน อีกทั้งยังต้องให้ผู้อื่นทำตามเรา โดยเราต้องสามารถควบคุมผู้อื่นได้ หรือผู้อื่นต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของเรา คำอธิบายนี้แท้จริงแล้ว คือลักษณะของ “การขอความร่วมมือ”

บทบาทในการสร้าง Collaboration ภายในองค์กร

ช่วงทศวรรษที่ผ่านมานี้ องค์กรทั่วโลกเผชิญหน้ากับความท้าทายมากมาย ไม่เพียงแค่ปัจจัยที่กระทบทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชากรทั่วโลกสภาวะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ หรือแม้กระทั่งปัจจัยที่เราทุกคนคิดไม่ถึงอย่างโรคระบาด