Resource

Netflix และกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

ธุรกิจทุกประเภทในปัจจุบันต้องปรับตัวกันอย่างหนัก เพื่อก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วและรุนแรง “การหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ใช่ทางเลือกที่ดี”

“Reed Hastings” The Master of Adaptation”

การมีผู้นำในองค์กรที่มีศักยภาพในการปรับตัวและมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กรอยู่รอด ชื่อผู้นำที่โดดเด่นขึ้นมาก็คือ Reed Hastings

4 นิสัยจำเป็นสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่

การเกิดขึ้นของสิ่งใหม่ตลอดเวลาในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้องค์กรต่างๆ มีความคาดหวังให้บุคลากรมีความรู้และทักษะใหม่ เพื่อพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งกระตุ้นให้คนวัยทำงานอย่างเราต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ตลอดเวลา

Self-learning (การเรียนรู้ด้วยตนเอง)

การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-learning) สำคัญอย่างไร

ในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงมากมายและรวดเร็ว ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ สังคม และด้านอื่นๆ และมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง โดยที่เราไม่อาจจินตนาการได้ว่าภาพในอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไร

Learning Agility

ข้อมูลข่าวสารที่หลั่งไหลอย่างไม่หยุดยั้ง รวมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในยุคปัจจุบัน ทำให้เราไม่สามารถหยุดนิ่งอยู่กับที่